Organization

Organizing Committee

Chairman: Hui Li, Harbin Institute of Technology

Co-chairman: Ya-Jun Wang, Qingdao University of Technology


Member: 

Yong-Feng Du, Lanzhou University of Technology

Chong-Shi Gu, Hohai University 

Xun Guo, Institute of Disaster Prevention

Ying Lei, Xiamen University

Ai-Qun Li, Beijing University of Civil Engineering and Architecture

Hong-Nan Li, Shenyang Jianzhu University

Jian-Zhong Li, Tongji University

Na Li, CCCC Highway Consultants Co., Ltd.

Qiu-Sheng Li, City University of Hong Kong

Shu-Cai Li, Shandong University

Zhong-Xian Li, Tianjin University

Yi-Qing Ni, The Hong Kong Polytechnic University

Wei-Xin Ren, HeFei University of Technology

Bin Shi, Nanjing University

Li-Min Sun, Tongji University

Ping Tan, Guangzhou University

Jun Teng, Harbin Institute of Technology

Bin Wu, Harbin Institute of Technology

Zhi-Sheng Wu, Southeast University

Yi-Qiang Xiang, Zhejiang University

Bin Xu, Huaqiao University

Yan-Tao Xue, China Academy of Building Research

Wei-Ming Yan, Beijing University of Technology

Yun Zhou, Guangzhou University

Zhi Zhou, Dalian Institute of Technology

Hong-Ping Zhu, Huazhong University of Science and Technology


Conference Operations Committee:

Secretariat

An-Xin Guo
School of Civil Engineering, Harbin Institute of Technology
Tel: +86-451-86283190; Fax: +86-451-86283190
Email: guoanxin@hit.edu.cn

Yue-Quan Bao
School of Civil Engineering, Harbin Institute of Technology, China
Tel : +86-451-86282068; Fax: +86-451-86282068
Email: baoyuequan@hit.edu.cn

Chun-Wei Zhang
Qingdao University of Technology, China
Tel: +86-532-85071693; Fax: +86-532-85071693
Email: zhangchunwei@qtech.edu.cn

Member:

Wen-Song Zhou, Harbin Institute of Technology

Shun-Long Li, Harbin Institute of Technology

Dong-Yu Zhang, Harbin Institute of Technology

Yong Huang, Harbin Institute of Technology

Zhi-Hai Liang, Qingdao University of Technology

Gao Niu, Qingdao University of Technology

Shan Jiang, Qingdao University of Technology

Ning Ning, Qingdao University of Technology